ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete vastutav töötleja on Mi Marii OÜ (registrikood 14142368, asukoht Käärasoo tee 37-2, 86602 Pärnu, Eesti, e-post: info@moon-kids.ee)  

Milliseid isikuandmeid me kogume, säilitame ja kasutame (töötleme)?

 • Kliendi nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • makse info (maksja nimi, pank, pangakonto number, selgitus, viitenumber jm maksekorraldusel kajastuv);
 • tellimuse sisu, maksumus ja maksetega seotud andmed ning võimalik suhtlus seoses tellimusega (ostuajalugu);
 • veebipoe kasutaja või külastaja IP-aadress ja teised küpsiste abil kogutud (võrgu)identifikaatorid. 

Mis eesmärgil me isikuandmeid kogume ja säilitame ning milleks neid kasutame (töötleme)? 

 • Isikuandmed on ennekõike vajalikud kliendi tellimuste täitmiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ehk lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kuid ka meie raamatupidamiskohustuse täitmiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, maksumus, kliendi andmed) kasutame ülevaadete koostamiseks ja müügistatistika tegemiseks, et analüüsida klientide ostukäitumist, eelistusi jms. 
 • Makseinfot kasutame ka juhul, kui tekib vajadus kliendile või maksjale raha tagastada. 
 • Kliendi kontaktandmeid, sh kliendi nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit töödeldakse selleks, et lahendada tellimuste või kaupadega seonduvaid küsimusi.
 • Kliendi kontaktandmeid, sh kliendi nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit võime kasutada ka uudiskirjade ja otseturundusteadete saatmiseks.
 • Küpsiste abil kogutud andmeid kasutame veebipoe kasutusstatistika tegemiseks ja suunatud reklaami tegemiseks.

Millisel õiguslikul alusel me andmeid töötleme?

 • Ennekõike töötleme isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks (Isikuandmete kaitse üldmääruse, edaspidi Üldmäärus art 6.1.b).
 • Samuti töötleme isikuandmeid enda seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt raamatupidamine, vaidluste lahendamine, (Üldmääruse art 6.1.c).
 • Toodete arendamiseks ja klientide kasutuskogemuse parendamiseks, samuti pettuste vältimiseks ja infoturbe tagamiseks töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel (Üldmääruse art 6.1.f).
 • Kliendi nõusolekul töötleme andmeid ka kaupade turunduseks ja reklaamiks, sh otseturundusteadete ja uudiskirjade saatmiseks (Üldmääruse art 6.1.a).

Kellele me isikuandmeid edastame?

 • Mi Marii OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Mi Marii OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.
 • Selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut edastame isikuandmeid ka enda koostööpartneritele, keda enda tegevuses kasutame, sh 
  • Maksete töötlemiseks edastame makse info (maksja nimi, isiku- või registrikood, konto number, summa, selgitus, viitenumber jm) pangalingi kaudu vastava teenuse pakkujale.
  • Kauba kättetoimetamiseks edastame kliendi ja/või saaja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress) kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. 
  • Vajadusel võime edastada andmeid ka õigusteenuse osutajatele. 
 • Isikuandmeid võime edastada enda koostööpartneritele ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks, sh
  • Raamatupidamiskohustuste täitmiseks edastame isikuandmeid vastava(te)le teenusepakkuja(te)le.
 • Kolmandad isikud, kellele isikuandmeid edastame, võivad isikuandmeid kasutada ja töödelda üksnes meie privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel ja viisil ning on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Turundus ja reklaam, sh uudiskirja ja otseturustusteated 

 • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse turunduseks ja reklaamiks, sh uudiskirjade ja otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. 
 • Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, valides e-kirja jaluses vastav viide või teatades sellest meile e-posti aadressil info@moon-kids.ee (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 Turvalisus 

 • Hoiame isikuandmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.  
 • Isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid meie privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidega seotud kohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja meie privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid. 

Isikuandmete säilitamine

 • Üldjuhul säilitame isikuandmeid neli aastat.
 • Vaidluste korral säilitame isikuandmed kuni aasta möödumiseni nõude täitmisest või aegumistähtaja lõpust.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitame seitse aastat.

Võimalikud küsimused, taotlused, vaidlused ja kaebused

 • Palun pöörduge info@moon-kids.ee, kui soovite 
  • tutvuda isikuandmetega, mida oleme teie kohta kogunud;
  • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
  • nõuda isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist või ülekandmist;
  • esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid või
  • kui vajate isikuandmete töötlemise kohta täiendavat informatsiooni. 
 • Teeme omalt poolt kõik, et täita kõiki nõudeid ning mitte rikkuda kuidagi teie õigusi, kuid kui te siiski leiate, et oleme käitunud õigusvastaselt või teie õigusi rikkunud, siis palun võtke meiega ühendust (info@moon-kids.ee) ja püüame leida lahenduse.
 • Isikandmete töötlemise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet Eesti Andmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee/et), kellele teil on õigus esitada kaebus, kui leiate, et teie õigusi on rikutud.

Privaatsuspoliitika muutmisel jõustuvad muudatused ja täiendused uue versiooni avaldamisel meie veebilehel.